Lietuvos marinistikos žurnalistų klubasLietuvos marinistikos žurnalistų klubas
Didesne ar mažesnė rizika - nuolatinė jūrininkų palydovė. Visą laivybos istoriją galėtume vadinti ištisiniu narsumo, rizikos ir nuotykių metraščiu. - Eimutis Astikas, jūrų kapitonas.
Albatroso paminklas Klaipėdoje - išplaukusiems ir negrįžusiems

Korupcijos tinklas raizgė ir Baltiją

Aiškėja, kad Lietuvą apraizgiusio korupcijos voratinklio gijos vedė ir į Baltijos jūrą.

Tikėtina, kad pagaliau bus apšviesta ir korupcijos apraizgyta Baltijos jūra
Tikėtina, kad pagaliau bus apšviesta ir korupcijos apraizgyta Baltijos jūra @ Vidmanto Matučio nuotr.

Gavo įspėjimą...

 

Ir jei ne tas korupcijos tinklas, šiandien Baltijos jūroje prie Lietuvos krantų greičiausiai jau būtų statomas, o gal net ir pastatytas vėjo jėgainių parkas. Ir greičiausiai tai būtų buvusios užsienio investicijos.

Pagal Seimo nario Artūro Skardžiaus aiškinimą Seime, aiškėja, kad jis sulaukdavęs žurnalisto T.Dapkaus perspėjimų, kai bandė teikti vėjo energetikos įstatymo pataisas.

„2017 m. ba­lan­džio 19 d., kai re­gist­ra­vau pa­tai­sas dėl Vė­jo ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo, stai­ga gau­nu per­spė­ji­mą iš T. Dap­kaus, kad at­si­im­čiau sa­vo pa­tai­sas ir ne­kliu­dy­čiau AB „Lie­tu­vos ener­gi­jos“ ke­ti­ni­mui be kon­kur­so at­ei­ti į Bal­ti­jos jū­rą ir at­si­ves­ti pri­va­čius in­ves­tuo­to­jus“, - prisiminė A.Skardžius.

Kas tie privatūs investuotojai A.Skardžius neįvardino.

 

 

Gynęs viešą interesą...

 

Toliau, A.Skardžiaus teigimu, jo teiktos „pa­tai­sos bu­vo gi­nan­čios iš­skir­ti­nai vie­šą­jį in­te­re­są, kad tik kon­kur­so bū­du ga­li­ma vals­ty­bi­nę te­ri­to­ri­ją, t. y. Bal­ti­jos jū­ros te­ri­to­ri­ją, nau­do­ti at­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kai“.

„Ka­dan­gi ne­at­si­ė­miau pa­tai­sų, jau 2017 m. bir­že­lio 16 d. ma­no ko­le­ga Eko­no­mi­kos ko­mi­te­te E. Gent­vi­las pra­de­da rink­ti pa­ra­šus su­da­ry­ti ty­ri­mo ko­mi­si­ją, pa­ve­dant jo bi­čiu­liui, An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kui V. Gai­liui, o ne nau­ją ko­mi­si­ją iš­tir­ti iš­gal­vo­tas A. Skar­džiaus są­sa­jas ne­va su ver­slu“, - Seime aiškino A.Skardžius.

„Nei An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­ja tir­da­ma ne­ran­da ko­rup­ci­jos, nei Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja pa­gal Sei­mo pro­to­ko­li­nį nu­ta­ri­mą ne­ran­da eti­kos su­pai­nio­ji­mo. Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas pri­ima ma­no pa­tai­sas 2017 m. bir­že­lio 28 d.,  o Sei­mas  lie­pos 11 die­ną“, - tikino A.Skardžius.

„Ta­da iš „Al­fa Me­dia“ žur­na­lis­to T. Dap­kaus iš­girs­tu nau­ją teks­tą, kad man bus or­ga­ni­zuo­ja­ma ap­kal­ta, nes aš ne­tin­ka­mai el­giau­si pri­imant ši­tą įsta­ty­mą“, - aiškino A.Skardžius.

 

 

Letena ant jūros

 

Minimas Seimo narys klaipėdietis Eugenijus Gentvilas Seimo nariui A.Skardžiui rėžia tiesiai šviesiai „ger­bia­mas, Skar­džiau, aš ne­rin­kau pa­ra­šų, ir jūs ži­no­te, kad po­nas A. Ku­bi­lius rin­ko pa­ra­šus. V. Gai­liaus pa­ra­šo ten nė­ra. Pra­šom kur­ti nau­ją ver­si­ją apie V. Gai­liaus, E. Gent­vi­lo ir T. Dap­kaus al­jan­są“.

Algirdas Butkevičius aiškino, kad kai kurios A.Skardžiaus mintys ne­ati­tin­ka tik­ro­vės. Jo teigimu, Baltijos jūroje dėl vėjo jėgainių statybos buvo numatyta atlikti poveikio aplinkai vertinimą ir geologinius tyrimus. 

„Bu­vo nu­ma­ty­ta, kad šiuos dar­bus tu­rė­tų at­lik­ti vals­ty­bės sam­do­mos ins­ti­tu­ci­jos. Bet čia, Sei­me, bu­vo vis dėl­to pa­keis­ta, kad ga­lė­tų at­lik­ti ir pri­va­čios kom­pa­ni­jos. Ką tai reiš­kia? Tai reiš­kia, kad kai pri­va­ti kom­pa­ni­ja at­lie­ka tuos vi­sus ty­ri­mus ir dar ki­tus, ma­no ne­įvar­din­tus, tai ji gau­na pri­va­lu­mą vi­sų ki­tų kom­pa­ni­jų at­žvil­giu, kai yra ski­ria­mas kon­kur­sas pra­dė­ti, at­ei­ti ir ta­me re­gio­ne sta­ty­ti vė­jo jė­gai­nes“, - tikino A.Butkevičius.

Iš to aiškinimosi Seime visiškai aišku, kad korupcijos voratinklis buvo, o gal ir tebėra apraizgęs Seimą ir jo gijos iš ten vedė ir į Baltijos jūrą. Ne atsitiktinai Klaipėdoje buvo nuolat teigiama, kad Vilniuje yra stipriai yra „uždėta letena ant Baltijos jūros“ ir didžiausios netgi danų ir vokiečių vėjo jėgainių statytojų investicijos negali jos nustumti.

Kas ir kada įvertins, kokia žala Lietuvos ekonomikai dėl vėjo jėgainių jūroje ir kitų reikalų padaryta Vilniuje suklestėjus korupcijai apie kurią daug kas nujautė, žinojo, bet tylėjo?  

 
0
 
0

Pateikite papildomą informaciją susijusią su straipsniu "Korupcijos tinklas raizgė ir Baltiją"

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.