Lietuvos marinistikos žurnalistų klubasLietuvos marinistikos žurnalistų klubas
Nesijuokit, jei senas matrosas braižo smėly bures ramentu - Poetas Bronius Mackevičius.
Albatroso paminklas Klaipėdoje - išplaukusiems ir negrįžusiems

Priekrantės žvejus stumia nuo kranto

Šiuo metu įvairiuose valdžios lygiuose verda didžiulės aistros dėl verslinės žvejybos ateities Lietuvos vidaus vandens telkiniuose ir priekrantėje.

Ir taip sunkiai gyvenantiems priekrantės žvejams valdžia dar stengiasi apsunkinti veiklą.
Ir taip sunkiai gyvenantiems priekrantės žvejams valdžia dar stengiasi apsunkinti veiklą. @ Vidmanto Matučio nuotr.

Tinklai ant migracijos kelių

 

Seime vyksta svarstymai dėl Žuvininkystės įstatymo keitimo. Jie turės nemažos įtakos ne tik vidaus vandenų, bet Baltijos jūros priekrantės žvejams.

Seimo narys Kęstutis Mažeika teigė, kad siekiama tei­si­nė­mis prie­mo­nė­mis su­de­rin­ti ver­sli­nę ir mė­gė­jų žve­jy­bą vi­daus van­de­ny­se bei prie­kran­tė­je, taip pat pa­ge­rin­ti žu­vų iš­tek­lių ap­sau­gą ir at­kū­ri­mą.

Baltijos jūros priekrantėje siekiama įvesti 300 metrų nuo kranto žvejybos draudimo ribą.

Tą norą K.Mažeika aiškino tuo, kad kyla problemos dėl mig­ruo­jan­čių žu­vų. Jos negalinčios įplauk­ti per iš­ties­tus žve­jų tin­klus, be ap­ri­bo­ji­mų ne­ga­li įplauk­ti nerš­ti.

„Per tiek me­tų, kai bu­vo at­kur­ti la­ši­ši­nių žu­vų iš­tek­liai, jau ste­bi­ma, kad tos la­ši­šos par­plauk­da­vo – di­džio­sios la­ši­šos, po 12–15 ki­log­ra­mų. Pas­ta­rai­siais me­tais at­plau­kia tik­tai 7–8 ki­log­ra­mų. Va­di­na­si, tik­rai ne­ma­ža da­lis jų yra pa­gau­na­ma bū­tent prie­kran­tė­je bei uosto ak­va­to­ri­jo­je, bū­tent sta­tant tin­klus ant mig­ra­ci­jos ke­lių“, - tikino K.Mažeika.

300 metrų, anot K.Mažeikos, reikalingi ir dėl paukščių. 

„Lie­tu­vos or­ni­to­lo­gų drau­gi­ja skai­čiuo­ja šim­tus ir tūks­tan­čius žūs­tan­čių paukš­čių žve­jų tin­kluo­se, ku­rie mai­ti­na­si, mig­ruo­ja prie­kran­tė­je ap­si­sto­ję, o to­je sri­ty­je pa­gau­na­ma dau­giau­sia žu­vų, men­ka­ver­čių žu­vų, ku­rių kie­kis tik­rai nė­ra di­de­lis, o vi­si pa­grin­di­niai men­kių ir plekš­nių iš­tek­liai gau­do­mi už tos ri­bos, t. y. dau­giau nei 300 ir dar dau­giau met­rų. Tai­gi, pa­si­ta­rę su moks­li­nin­kais, ir pa­tei­kė­me nuostatą dėl 300 metrų“, - teigė jis.

 

Menkas ekonominis efektas

 

Baltijos jūros priekrantės žvejybos ribojimas sulaukė nemažos dalies Seimo narių palaikymo. Jiems nėra svarbi priekrantės ar verslinė žvejyba. Svarbesnė yra mėgėjiška žvejyba. Manoma, kad iš jos gaunamos didesnės pajamos.

„Labai svarbu yra skatinti mė­gė­jiš­ką žve­jy­bą. Ji ku­ria reikš­min­gai dau­giau pri­dė­ti­nės ver­tės (net­gi 25 kar­tus dau­giau nei ver­sli­nė žūk­lė) ir su­mo­ka reikš­min­gai dau­giau mo­kes­čių, nes ska­ti­na už­sie­nio tu­riz­mą, eko­lo­gi­nį tu­riz­mą, įtrau­kia vie­tos ben­druo­me­nes, at­gai­vi­na kul­tū­ros tra­di­ci­jas, plė­to­ja nak­vy­nės, ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­gas, ku­ria pa­pil­do­mas dar­bo vie­tas, įtrau­kia jau­ni­mą ir mo­te­ris, plė­to­ja žūk­lės reik­me­nų pre­ky­bą, ma­sa­lo ga­my­bą, val­čių nu­omą, va­rik­lių re­mon­tą, ska­ti­na in­ves­ti­ci­jas ir be­ga­lę ki­tų da­ly­kų, taip pat sun­ku gin­čy­tis, jog lai­kas gam­to­je stip­ri­na emo­ci­nę ir fi­zi­nę sa­vi­jau­tą“, - konstatavo Seimo narys Mykolas Majauskas.

Jam pritaria ir K.Mažeika teigęs, jog vi­si ty­ri­mai ro­do, kad rek­re­a­ci­nė, bū­tent mė­gė­jiš­ka žūk­lė, tik­rai duo­da daug di­des­nę pri­dė­ti­nę ver­tę.

Už mė­gė­jų žūk­lės lei­di­mus žve­jai mė­gė­jai kasmet sumoka 1,75 mln. eu­rų, o už žve­jy­bos kvo­tas žve­jai ver­sli­nin­kai sumoka – apie 74 tūkst. eu­rų. Žve­jai mė­gė­jai pa­gauna virš 2 tūkst. to­nų žu­vų, o žve­jai ver­sli­nin­kai – ir­gi panašiai. Skaičiai rodo, kad žvejai verslininkai nuo kilogramo uždirba tik nuo 10 iki 30 centų. Ištekliai eikvojami, o ekonominis efektas yra labai mažas.

 

Koks žvejų verslininkų likimas?

 

„Ko­dėl jūs no­ri­te prie­kran­tės žve­jus nu­stum­ti į jū­ros gi­lu­mą? Ar ne­bus vėl pa­tai­kau­ja­ma, kad ten ga­lė­tų žve­jo­ti žve­jai mė­gė­jai? Supraskite, kad priekrantės žvejai yra žmonės – ir šei­mas tu­ri, ir in­ves­ta­vo. Ko­dėl mes bū­ti­nai pro­te­guo­ja­me tik vie­ną pu­sę?“, - klausė Seimo narys Petras Čimbaras.

„Siekiame, kad vi­sos Lie­tu­vos tel­ki­niai bū­tų žve­jų ro­jus. Į Lietuvą atvažiuotų Eu­ro­pos žve­jai norėdami pa­gau­ti žu­vų, kaip da­bar va­žiuo­ja mū­sų žve­jai į Nor­ve­gi­ją ir į ki­tas ša­lis. Tai tik­rai yra vi­sos ga­li­my­bės ir vi­sos są­ly­gos mums su­kur­ti to­kią pui­kią ni­šą žve­jams mė­gė­jams ir taip pri­si­dė­ti prie Lie­tu­vos kles­tė­ji­mo“, - aiškino K.Mažeika.

Jo nuomone, tie 300 metrų jūroje yra tokia menka problema, kad dėl jos nereikėtų kelti bangų. Ten žuvų beveik nėra, iš­sky­rus in­va­zi­nę rū­šį grun­du­lus, ku­riuos ir taip lei­džia­ma gau­dy­ti tuo lai­ku, kai ki­tos žu­vys yra iš­ner­šu­sios ir ne­da­ro­ma ža­la bū­tent žu­vų ik­rų iš­tek­liams. Bet statant tinklus jais iš­rau­na­mos žo­lės, su­ar­do­ma aug­me­ni­ja, na­tū­ra­liai žūs­ta ir ki­tų iš­ner­šu­sių žu­vų ik­rai. Neuždraudus 300 metrų žvejybos prie kranto, anot K.Mažeikos, būtų padaryta žala tau­so­ja­majai žve­jy­bai.

„Lat­vi­jo­je 70 proc. vi­daus van­de­ny­se lei­džia­ma ver­sli­nė žve­jy­ba ir mė­gė­jai ne­si­skun­džia. Lie­tu­vo­je am­ži­nai mė­gė­jams nė­ra ką žve­jo­ti. Pra­ei­tos ka­den­ci­jos vie­nas mi­nist­ras stei­gė žve­jų ro­jų. Tei­sin­gai kažkas sa­kė, kad iš to iš­ėjo he­mo­ro­jus… Juokingai atrodysime, jei mėgėjams leisime žvejoti kur jie nori, o žvejus verslininkus siūsime kuo toliau... Neįvertinę, kad jų žvejybos išlaidos dėl kuro dar didės. Turime suprasti tai, kad už žvejų verslininkų stovi jų šeimos, jų pačių likimas“, - svarstė Seimo narys Algimantas Salamakinas.  

 
0
 
0

Pateikite papildomą informaciją susijusią su straipsniu "Priekrantės žvejus stumia nuo kranto"

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.